Ochrana osobních údajů

Zásady o ochraně osobních údajů
Provozovatelem internetových stránek https://odbornecisteni.cz a správcem osobních údajů je Kamil Štajgl, IČ: 75489708, se sídlem Hoštejn 94, Zábřeh, 78901 (dále jen „Kamil Štajgl“). 

Jaké informace a jak jsou shromažďovány?
Shromažďujeme tyto osobní údaje o třetích osobách:

  • Fyzické osoby a právnické osoby
    1. Jméno a příjmení
    2. Telefonní číslo
    3. E-mail

Shromažďujeme informace třetích osob, které sami sdělují:

  • e-mailem

Za jakým účelem údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby nebo za účelem marketingu.

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou subjekt údajů poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. 

Zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu třetích osob, s výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Pokud by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a mělo by to za následek vysoké riziko pro práva a svobody třetích osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu Vám, jakožto subjektu údajů.

Váš souhlas
Poskytnutím Vašich osobních údajů je vysloven souhlas s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Jste oprávněni kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese odbornecisteni@seznam.cz. Odvoláním souhlasu Vám může být přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.

Vaše práva
Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů. 

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud zpracováváme osobní údaje založené na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém Vámi, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás
Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Kamil Štajgl
Hoštejn 94,
789 01 Zábřeh

e-mail: odbornecisteni@seznam.cz 

Nenechte si ujít žádnou novinku

Dostávejte informace o slevách, soutěžích a různých zvýhodněních